صائب شناسان

آشنایی با پیشگامان صائب شناسی

۱- محمد علی تربیت

۲- حیدر علی کمالی

۳- زین العابدین مؤتمن

۴- امیری فیروزکوهی

 

درباره نویسنده