شعری از استاد حسین آهی خطاب به استاد ارغوان خاتمی آفرینشگر تمثال صائب تبریزی

براى هنرمندِ چیره دستِ سِحرآفرین
          بانو ارغوان خاتمى
                 ******
خاتمى ارغوانِ  باغِ  هنر
آن که چون مهراز مواهبِ ماست
کِلْکِ او، رشکِ خامه مانى
قلمش   نغمه  ى غرائب  ماست
نقش ارژنگ را به یاد آرد
که هنر، طرحى از تجارب ماست
از جمالش به دور، عینِ کمال
بر کمالش  سلامِ راتِب  ماست
همچنان  از مدارجِ هنرش
تا فلک، پایه ى مَراتبِ  ماست
نقش پردازِ قادرِ “بیدل”
نقش بندِ نگارِ صائب  ماست
صائب آن صدرِصاحبان سخن
که ادب را یگانه صاحِب  ماست
مى تراوَد ز مطلعش خورشید
حاجبش نیز ،  نجمِ ثاقب ماست
زُهره ازنغمه اش به شورونوا
هم به  تکریم او کواکب  ماست
تا برآمد سپهرِ دیوانش
هفت کشور همیشه طالب ماست
قدرِ او سال ها ندانستند
این مثالب ازآن مَصائب ماست
دوره ى بازگشت باطل شد
مدّعى دید حق به جانب  ماست
ماهمه خوشه چینِ خرمن او
شرح او برترین مناقب ماست
تا قصیده ست چون سرگیسو
تا غزل گفتگوىِ غالب ماست
تا زند ارغوان به خوبى نقش
تاکه شیوا بِهینْ مصاحِب ماست
شعر، تنها هُویت ملى ست
سایه اش ساحتِ مناسبِ ماست
استاد حسین آهی
۹ مهرماه ۱۳۹۶
***

درباره نویسنده