گزارش تصویری آیین رونمایی کتاب «درحق صائب» در کتابخانه ملی ایران

گزارش تصویری آیین رونمایی کتاب «درحق صائب» در کتابخانه ملی ایران

توسط استاد دکتر امیربانو کریمی فیروزکوهی و دکتر محمدعلی شیوا

 

دکتر محمدعلی شیوا در کنار استاد دکتر توفیق سبحانی

 

به ترتیب از چپ: استاد علی اصغر موسوی – دکتر مرتضی رزم آرا – دکتر افشاریان – دکتر رامین خدام – دکتر محمدعلی شیوا- خانم غزل شیوا- استاد حسین آهی و استاد دکتر توفیق سبحانی

 

به ترتیب از چپ: استاد امیربانو کریمی فیروزکوهی – استاد ارغوان خاتمی – استاد دکتر احسان الله شکراللهی – استاد سعید یوسف نیا

 

دکتر محمدعلی شیوا در کنار استاد ارغوان خاتمی و خانم غزل شیوا

 

دکتر محمدعلی شیوا در کنار استاد حسین آهی

 

استاد دکتر امیربانو کریمی فیروزکوهی

 

دکتر محمدعلی شیوا در حال ایراد سخنرانی

 

استاد دکتر امیربانو کریمی فیروزکوهی – استاد دکتر توفیق سبحانی

 

استاد دکتر امیربانو کریمی فیروزکوهی – استاد دکتر توفیق سبحانی – دکتر محمدعلی شیوا

 

استاد سعید یوسف نیا در حال ایراد سخنرانی

 

نمای روبرو از راست: استاد حسین آهی – دکتر مرتضی رزم آرا – دکتر احسان شکراللهی – دکتر امیربانو کریمی فیروزکوهی و …

 

دکتر رامین خدام – دکتر محمدعلی شیوا – آقای رضا آل آقا

 

استاد امیربانو کریمی فیروزکوهی در حال امضای ماکت کتاب در حق صائب 

 

استاد دکتر توفیق سبحانی در حال امضای ماکت کتاب در حق صائب 

 

دکتر رامین خدام در حال امضای ماکت کتاب در حق صائب 

 

 

 

 

درباره نویسنده