درحاشیه‌ی سبک صائب

در حاشیه ی سبک صائب

دکتر امیربانو فیروزکوهی

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی – پاییز و زمستان ۱۳۵۴ – شماره ۹۱ و ۹۲ (از صفحه ۱۱۴ – ۱۲۹)

غرض این مقاله، ذکر پاره‌ای از خصوصیات غزل‌های تنها شاعری است‌ که پس از حافظ، بعنوان سخنور مفلق و متمایز، قریب دویست سال،مقتدای‌ شاعران ایران و هند و عثمانی بود.وصیت سخنش چنان،که دیوانش را برای‌ خوندگار روم تحفه و هدیه می‌فرستادند.متأسفانه پیشگامان‌۱نهضت بازگشت‌ ادبی و پیروان‌۲ایشان،این شاعر معنی‌آفرین و آتشین کلام را به گناه آن دسته از ناشاعران اواخر عهد صفویه که سبک او رابه ابتذال کشانده بودند مأخوذ داشته‌ و در باب وی بسیار بی‌انصافی کرده‌اند.راستی چطور میتوان دویست و پنجاه‌ سال زبان عاطفه و احساس و بیان دل و جان زبده‌ترین طبقه‌ی اجتماعی ملتی را ندیده گرفت،و بر سر حرف غم و شادی و حدیث گریه و خنده‌ی میلیون‌ها مردم همزبان‌ قلم بطلان کشید.اکنون که به همت بلند استادان این فن‌۳و نقادان سخن،گرد فراموشی از چهره‌ی پرنگار طراحان معانی و بدیعه‌سازان طرز مشهور به هندی یا اصفهانی‌۱،زدوده شده است و بساط داوری ادیبان نهضت بازگشت و متابعان‌ ایشان رنگ و رونق خود را از دست داده،ذکر پاره‌ای از خصوصیات شعری‌ استاد این طریقه،و فرد کامل و مرد تمام این سبک،خالی از وجهی نیست.

از فیض عشق روی زمین گوش تا بگوش‌ از گفتگوی صائب آتش زبان‌پرست

 • صائب به سعدی و حافظ و مولانا ارادات بسیار داشته،و غزل‌های متعدد باستقبال ایشان رفته است.

غزلی از سعدی و مولانا استقبال کرده و به مطلع

آدم نه ای و روضه‌ی رضوانت آرزوست‌

خاتم نه ای و دست سلیمانت آرزوست

که در مقطع می‌گوید

این آن غزل که سعدی و ملای روم گفت‌

موری نه ای و تخت سلیمانت آرزوست

همچنین علاقه او به حافظ همه جا مشهود است.

به فکر صائب از آن می‌کنند رغبت خلق‌

که یاد می‌دهد از طرز حافظ شیراز

البته باید توجه کرد،که صائب غرابت و تازگی فکر خود را به حافظ مانند کرده است، وگرنه او کسی نیست که در مقام تقلید از حافظ باشد.

مطالعه‌ی غزل

دعوی عشق ز هر بو الهوسی می‌آید

دست بر سر زدن از هر مگسی می‌آید

که به دنبال

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید

سروده شده است کاملا استقلال اندیشه و رویه و بیان او را نشان میدهد. سعی در نوآوری و تازه‌گویی درین شعرای سبک هندی از جمله صائب‌ که نماینده راستین و اصیل این طریقه است،بحدی است که گه‌گاه مضامین‌ شعرای سلف را هم جواب گفته است.

حافظ می‌فرماید

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل‌

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها

صائب جواب می‌دهد

کی سبکباری ز همراهان کند غافل مرا

بار هرکس بر زمین ماند بود بر دل مرا

در حقیقت او به حافظ، که سبکباری می‌جوید تا حال درماندگان طوفان‌ را دریابد ارائه‌ی طریق کرده است.در شعر حافظ تنها شکست و افتادگی و نیاز و اعتراض است، درحالی‌که در بیت صائب ایثار و انسانت موج می‌زند.او سبکباری‌ را نشان می‌دهد که وجودش همه ایثار است و با درماندگان بار دل اوست. همچنین به این بیت شیخ اجل که می‌فرماید:

گفت چشم تنگ دنیادار را

یا قناع پر کند یا خاک گور

جواب می‌گوید

دیده‌ی حرص محالست شود سیر بخاک‌

دام در زیر زمین هم نگران می‌باشد

 • صائب غزل را از قید اصطلاحاتی چون شب دوستی، حلقه‌ی زلف، قصه‌ی وصل، دیر مغان، مغ و مغبچه و امثال آن‌که پس از حافظ همه‌ی غزل‌های فارسی‌ را یک‌نواخت و مکرر و در حد یک تقلید بی‌هنرانه و قالبی متوقف کرده بود خارج‌ ساخت و با خلق مضامین متعدد و بیان نو روح تازه‌ای بدان بخشید تا حدی که‌ مضامین مکرر گذشتگان هم اگر از زبان او شنیده شود نامکرر به نظر می‌آید.

حافظ

اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش‌

که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود

صائب

حق محالست بمرکز نرساند خود را

در کف دیو قراری نبود خاتم را

حافظ

ما آبروی فقر و قناعت نمی‌بریم‌

با پادشه بگوی که روزی مقدر است

صائب

آبروی فقر را می‌داشتم دایم عزیز

کاسه‌ی در یوزه‌ی من کاسه‌ی فغفور بود

 • در عصر صفویه،چون شکل غزل و زبان غزل،تقریبا جای همه‌ی اشکال‌ شعری را گرفته و پسند و رواجی عجیب یافته بود،صائب مطالب شعری از توصیف طبیعت و عشقبازی تا موعظه و سلوک با مردم،و آداب معاشرت و مسایل‌ دینی و اعتقادی و طنز اجتماعی و انتقادی همه را یک‌جا در غزل بیان کرد،و باین‌ طریق وسعت و تنوع عجیبی بدان بخشید.

وصف طبیعت

میخانه‌ایست باغ که گلهاست ساغرش‌

تر کن دماغ جان ز می روحپرورش‌

هر نخل پرشکوفه درین باغ لیلیی است‌

کز خیرگی فکنده بیک شاخ چادرش‌

بستان برات عیش ز دیوان نوبهار

اکنون که از شکوفه گشوده است دفترش

جز نخل پرشکوفه ندارد جهان خاک‌

چرخی که بر مراد بود سیر اخترش‌

گل‌گل شدست پیکر سیمین بوستان‌

از بسکه ابر تنگ کشیده است در برش‌

گل آنچنان فریفته‌ی حسن خود شدست‌

کز شبنم است آینه دایم برابرش‌

صائب چو لاله هرکه بود کاسه سرنگون‌

خالی نمیشود ز می لعل ساغرش‌

 

آداب معاشرت و سلوک با مردم‌

به میهمانی مردم مرو اگر بروی‌

کم از فضیلت طاعت مدان اطاعت را

مشو چو بیخبران از مناسبت غافل‌

مکن به خلوتیان جمع اهل صحبت را

مگیر از دهن خلق حرف را زنهار

به آسیا چو شدی پاس‌دار نوبت را

****

در مجالس حرف سر گوشی زدن با یکدیگر

در زمین سینه‌ها تخم نفاق افکندنست

****

دهن خویش به دشنام میالا هرگز

کاین زر قلب بهر کس که دهی بازآرد

****

نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت‌

هر طفل نی‌سوار کند تازیانه‌اش

 

توصیه به نگاهداشتن روزه

سعی کن در غزت سی پاره‌ی ماه صیام‌

کز فلک از بهر تعظیمش فرود آمد کلام‌

آدمی ممتاز شد از سایر حیوان به صوم‌

نامه‌ی انسان بدین مهر خدایی شد تمام‌

چون در دوزخ دهان گر چند روزی بسته شد

باز شد چندین در از جنت بروی خاص و عام‌

خال روی مه جبینان گر ز مشک و عنبر است‌ از

شب قدرست خال چهره‌ی ماه صیام‌

لذت افطار در دنبال باشد روزه را

صبح اگر بندد دری ایزد گشاید وقت شام‌

روزه سازد پاک صائب سینه‌ها را از هوس‌

ز آتش امساک می‌سوزد تمناهای خام

 

طنز اجتماعی

چون هرچه وقف گشت بزودی شود خراب‌

کردیم وقف عشق تو ملک وجود خویش

 

 • صائب را باعتبار توجه فراوان به احوال نفسانی و سرودن حسب‌ حال‌های لطیف و جانسوز شاعری درون‌گرا می‌بینیم.بنظرم اگر ضمائر دیوان‌ او شماره شود ضمیر شخصی یا نفس بیش از سایر ضمائر بکارگرفته شده باشد.

آن بلبلم که باغ و بهارم دل خودست‌

آن طوطیم که آینه دارم دل خودست‌

دستم نمی‌رسد به گریبان ساحلی‌

زین بحر بی‌کنار کنارم دل خودست

هر مشکلی که بود گشودم بزور فکر

مانده‌ست عقده‌یی که بکارم دل خودست‌

چون ماه چارده بسر خوان آفتاب‌

پیوسته رزق جان‌فگارم دل خودست‌

از دیگران چراغ نخواهد مزار من‌

کز سوز سینه شمع مزارم دل خودست‌

از شرم نیست بال و پر جستجو مرا

چون باز چشم بسته شکارم دل خودست‌

صائب به سرمه‌ی دگران نیست چشم من‌

روشنگر دو دیده‌ی تارم دل خودست

البته حاصل این در خود فرورفتن‌ها به خلاف آنچه می پندارند ،یأس‌ است نه بدبینی، زیرا که حاصل بدبینی بد شمردن مردم و بی‌اعتمادی بدیشان و سرانجام دشمنی و بدخواهی است،در صورتی که صائب علاوه بر فحوای اشعارش، به شهادت تذکره‌های موجود،بسیار بزرگوار و خلیق و مهربان و مردم‌دار بوده‌ و حدیث نفس‌های او هم اغلب درد دل گونه‌ای از مشاهده‌ی بدیها و زشتی‌های‌ خلق است.

 • صائب را از سر انصاف باید نقاش حالات دیگران دانست.اشک او اشک مردم،و شادی او اگر شادییی باشد،برخاسته از نشاط دیگران است.او نقاش غم و شادی و صورتگر اسارت و آزادی خلق است،و درین هنر چندان‌ چیره‌دستی و قوت دارد،که ممکن نیست بتوان رنگ تصنع و تکلف در احساس‌ او و بیان او پیدا کرد.

به نقل ارباب تذکره وی از خانواده‌ی بازرگان ثروتمندی بود و خود نیز در جوانی تجارت می‌کرد ملیحای سمرقندی که در ۰۹۰۱ هجری به سیاحت‌ اصفهان آمده است از خانه‌ی صائب چنین یاد می‌کند«نظر به فرمان عالی شاه‌ آن قوم در اندک زمانی آن سرزمین را رشک ارم و شبیه حرم کرده و مسکن و موطن خود کرده‌اند.رفیع‌ترین عمارات و وسیع‌ترین این سراها دولتخانه‌ی میرزا صائب است که زبان گفتار از عهده‌ی بیان‌کرد آن برنمی‌آید مگر کار شنودن‌ را به دیدن رسد و تا یقین شک را در خوبی آن سرزمین از پای دراندازد.الحال‌ کل آن مقام عالی اساس به عباس‌آباد مشهور است.

با این اوصاف از توانگری صائب باز در غزلهایش مکرر با بیاتی ازین‌ دست که آتش بجان خواننده میزند برمی‌خوریم.

دل دشمن به تهی‌دستی من میسوزد

برق ازین مزرعه با دیده‌ی تر میگذرد

****

از تهی‌دستی ز بی‌برگان خجالت کار ماست‌

سر بزیر انداختن چون بید مجنون بار ماست

****

کی ز پیچ و تاب میشد رشته‌ی جانم گره‌

آب باریکی اگر می‌بود چون سوزن مرا

 

 • صائب نه تنها به نقاشی احوال انسانی بلکه به تجسم همه‌ی ریزه‌کاریهای‌ حیات کمر بسته و با قلمی دقیق و موی‌شکاف گوشه‌های متعدد و زوایای تاریک‌ آن را روشن کرده است.

درین دنیا نباشد یک صدف بی‌گوهر از عبرت‌

نه از طفلی است گر چشم از تماشا برنمی‌دارم

هیچ شاعری به اندازه‌ی او تماشاگر عالم خارج نیست و هیچ چشمی بینائی او را ندارد.از خار لب دیوار تا پشه‌ی شب‌زنده‌دار همه را دیده و از احوالشان نکته‌ای و عبرتی دریافته است‌. حیات و موجودیت همه چیز دست‌ مایه‌ی مضمون‌آفرینی اوست و ابکار مضامین فلسفی و حکمی و اخلاقی دیوان‌ وی ازین رهگذر حاصل شده است.

مهلت عمر کم و وقت بهاران تنگ است‌

غنچه در پوست مگر برگ سفرساز کند

****

از برگ سفر نیست تهی دامن یک گل‌

آسوده همین سرو روانست درین باغ

****

بهوش باش دلی را به سهو نخراشی‌

به ناخنی که توانی گره‌گشایی کرد

****

میتواند به نفس کرد جهان را روشن‌ ه

رکه چون صبح برآرد به تأمل دم را

 

 • صائب کثیر الاطلاع است و بخصوص از مشهورات و عادیات زندگی‌ بسیار خبر دارد و ازین شناخت گسترده و بی‌حد و حصر در آفریدن مضاین بهره‌ی تمام برده است.

به شوربختی از آن دل نهاده‌ام که نمک‌

برای تلخی بادام بهتر از قندست‌

 

****

سرمه‌ی خاموشی من از سواد شهرهاست‌

چون جرس گلبانگ عشرت در سفر باشد مرا

****

خونین‌دلان ز شوق لقای تو سوختند

خندان‌تر از سهیل به خاک یمن درآ

 

****

من آن حسن غریبم کاروان آفرینش را

که جای سیلی اخوان بود نیل بناگوشم‌

 

 • صائب شاعر هوشیار و واقع‌بینی است و مسلما یأس او منبعث از همین حقیقت‌بینی و آگاهی است.

صائب‌مقام دام بود خاک‌های نرم‌

پرهیز کن ز هرکه بود آرمیده‌تر

****

آب زیر کاه را باشد خطر از بحر بیش‌

صائب از همواری اهل زمان غافل مباش

یا اینکه به تصریح خود:

عشرت روی زمین درچرب‌نرمی مضمر است‌

رشته‌ی هموار را بالین و بستر گوهر است

مزاج دنیا را خوب شناخته و بهتر از هرکس راه سلامت زیستن را بلد است.اما از آنجا که انسان کامل و والائی است وظیفه‌دار ارشاد و هدایت‌ خلق و مشوق آنان به مبارزه علیه ظلم و بیدادی است.

 

اظهار عجز پیش ستم‌پیشگان خطاست‌

اشک کباب موجب طغیان آتش است

****

تسلیم می‌کند به ستم ظلم را دلیر

جرم زمانه‌ساز فزون از زمانه است

مثل سلف خود حافظ دشمن دروغ و ریا و زهد ریائی است و با توجه‌ به اقتدار روحانی نماها و زاهدان خشک مرائی بسیار صریح اللهجه و بی‌پروا است.

گنبد مسجد شهر از همه فاضل‌تر بود

گر بعمامه کسی کوس فضیلت میزد

****

زهد بی‌کیفیت این زاهدان خشک را

هیچ برهانی به از خمیازه‌ی محراب نیست

****

پشه از شب‌زنده‌داری خون مردم می‌خورد

زینهار از مردم شب‌زنده‌دار اندیشه کن

 • صائب متفکری عارف است نه شاعری صوفی،اشعار عرفانی او اگر یک‌جا جمع شود به چند هزار بیت میرسد و چون از سمبل‌ها استفاده نکرده‌ عرفانی بدون اصطلاح و ساده و مردم‌فهم،منتهی شاعرانه و لطیف عرضه کرده‌ است.

یکبار برین نه چمن سبز گذشتی‌

سر در پی پای تو نهادند چمن‌ها

****

یک صبحدم به طرف گلستان گذشته‌ای‌

شبنم هنوز بر رخ گل آب می‌زند

****

و اصلان گوش ندارند به افسانه‌ی عقل‌

راه گم کرده، پی بانگ درا می‌گردد

****

اگر وطن به مقام رضا توانی کرد

غبار حادثه را توتیا توانی کرد

ز سایه‌ی تو زمین آفتاب‌پوش شود ا

گر تو دیده‌ی دل را جلا توانی کرد

ز شاهدان زمین گر نظر فروبندی‌

نظر به پردگیان سما توانی کرد

بر آستان تو نقش مراد فرش شود

بساط خود اگر از بوریا توانی کرد

کلید قفل اجابت زبان خاموشی است‌

قبول نیست دعا تا دعا توانی کرد

تو آن زمان شوی از اهل معرفت صائب‌

که ترک عالم چون و چرا توانی کرد

 • طبیعت پیرامون صائب هم جان دارد و هم زبان و اوست که به‌ اشیا‌ی شخصیت می‌دهد (Personification)

آه کز قامت چون تیر سبکرفتاران‌

غیر خمیازه‌ی خشکی چون کمان نیست مرا

با همه‌ی ذرات عالم گفتگو دارد-هر موجودی و پدیده‌ای نه یک مضمون‌ بلکه مضامین متعدد بدو القا می‌کند.

صدف؛

می رسد روزیش از عالم بالا بی‌خواست‌

هرکه مانند صدف پاک‌دهان می‌باشد

****

سالها دندان خاموشی فشردم بر جگر

تا دهانم چون صدف پرگوهر سنجیده شد

****

صدف بسته‌دهان نیست ز گوهر خالی‌

نشوی غافل از آن دل که ملالی دارد

دست رعشه‌دار

ز انقلاب چرخ می‌لرزم به آبروی خویش‌

جام لبریزم به دست رعشه‌دار افتاده‌ام

****

از دست رعشه‌دار نفس ریخت عاقبت‌

صائب به خاک ساغر سرشار زندگی

همین سعی در مضمون‌یابی است که گاهی سخنش را مکرر کرده و باصطلاح از کیسه خورده و از جیب خرج کرده است.

فارغ از بیش و کم بحر بود آب گهر

خشکی چرخ به ارباب قناعت چه کند

****

در خشکسال آب گهر کم نمی‌شود

بخل فلک به اهل قناعت چه کند

 • صائب در تصویرسازی و نقش‌آفرینی کم‌نظیر است.در دیوان او کمتر بیتی است که صورتی قوی و گویا در چشم خیال مجسم نکند.

 

به صد زنجیر اگر بندند اعضای مرا صائب‌

چو آب از دیدن آن سرو خوشرفتار میلرزم

***

به دامن می دود اشکم گریبان می درد هوشم‌

نمی‌دانم چه می‌گوید نسیم صبح در گوشم

****

هر چند شمع راهروانم چو آفتاب‌

از احتیاط دست بدیوار می‌کشم

 • صائب هرچند از صنعت ارسال المثل بسیار استفاده کرده است‌ اما طبع متصرف او آرام ننشسته و گاهی در امثال سائره‌ی زبان فارسی دست‌ تصرف هم برده است.

به ابرام آنکه از دنیاپرستان کام می‌گیرد

زریگ از چرب‌دستی روغن بادام می‌گیرد

 

از پا شکستگان چراغست تیرگی‌

زنگ کدورت از دل عاقل نمی‌رو۲

 • در غزل‌های صائب وزن محدود است و ردیف‌های اسمی و اختصاصی هم زیاد بکارگرفته شده.طبعا در غزل‌هائی با چنین ردیف‌ها مضامین‌ بهم‌پیوسته آمده است.

 

 • باید اذعان کرد که صائب شاعری پرگو و دراز سخن است(استاد علامه جلال الدین همایی در سنین جوانی در اصفهان دیوانی از او دیده‌اند که‌ دویست هزار بیت داشته) و این خود موجب بسیاری از تکرارهای ممل و سستی‌های زبان اوست.سعی بسیاری که دریافتن مضامین بکر داشته و دل بر- نگرفتن از ذکر هیچ نکته‌ای سخن این شاعر حکیم و عارف ملکوتی را گاهی ضرب المثل از آب کره گرفتن را بخاطر می‌آورد.

سست و نادر خور شأن او کرده است-اتفاقا خودش هم ازین پرگویی ملول‌ بوده و خویشتن را سرزنش می‌کرده است منتها همچون سعدی که می‌فرماید

سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردن است‌

وقت عذر آوردن است استغفر اللّه العظیم

او هم بدین ابیات عذرخواه است

نفس درازی من نیست صائب از غفلت‌

دلم گشاده به گفتار می‌شود چکنم

****

خم سربسته جوش باده را افزون کند صائب‌

به لب مهر خموشی گر زنم دیوانه می‌گردم

 • صائب با تمثیل استدلال می‌کند.اگر مولانا برای مفاهیم عرفانی‌ و ارشاد سالکان طریقت حکایاتی در مثنوی آورده و بدانها تمثیل جسته است‌ بی‌شک صائب همین هنر را در مقیاسی بسیار کوچک‌تر یعنی مصراع ارائه کرده‌ و یک دنیا حقیقت را در ظرفی بسیار اندک به خواننده منتقل نموده است.در اینجا حاجت به آوردن مثال نیست هر بیتی از او بخوانید شاهدی برین مدعا است.

 

 • توجه به احساس عامه و حکمت عامه و بیان عامه در دیوان او مشهود است و این یکی از اوصافی است که شعر صائب را با مردم و مردم را به شعر او پیوند می‌دهد.اکثر ترکیبات و اصطلاحات عوامانه‌ی سخنش نشانه‌ی توجه‌ شدید او به زبان مردم و سنخ تفکر مردم است و به این اعتبار او را به اصطلاح‌ امروزی می‌توان شاعری مردمی خواند.اما باید گفت که شعر صائب تنها همین‌ یک بعد را ندارد بلکه این یکی از چند چهره‌ی شعر اوست.اگر ما سخن او را بدین‌ یک حد محدود کنیم بی‌انصافی کرده‌ایم.

 

صائب شاعری است که هم فصاحت قدما را مراعات کرده و هم روح‌ فصاحت عصر و پسند زمان را دریافته است و مسلما سر جاودانگی او و همه‌ی شعرای نوآور در همین نکته‌ی باریک نهفته است‌.این لطیفه که اینان جویبار تازه‌جوشیده و زلال اندیشه‌ی خود را به رودخانه‌ی دراز آهنگ و پیچان شعر فارسی‌ پیوسته‌اند و ازین رهگذر به دریای خلود نشسته.در طول عمر هزار ساله‌ی شعر پارسی هر جریانی که به این دریا نپیوست و راهی جدا پیش گرفت دیر یا زود در کویر تشنه و تافته‌ی روزگاران محو شد و چه بسا که پیش از خدواند خود بمرد.

مأخذ

۱-نصرآبادی:تذکره چاپ مرحوم وحید دستگردی تهران

۲-پروفسور شبلی نعمانی:شعر العجم ترجمه‌ی مرحوم فخر داعی گیلانی

۳-آذر بیگدلی:آتشکده مصحح دکتر سادات ناصری چاپ تهران

۴-رضا قلیخان هدایت:مجمع الفصحا مصحح دکتر مظاهر مصفا چاپ تهران

۵-ادوارد برون:تاریخ ادبیات بخش ادبیات دوره صفوی ترجمه مرحوم رشید یاسمی

۶-محمد علی تربیت:دانشمندان آذربایجان

۷-شهید نورائی:صائب چه می‌گوید

۸-امیری فیروزکوهی:مقدمه دیوان صائب چاپ انجمن آثار ملی

۹-زین العابدین مؤتمن:منتخبات صائب

۰۱-دکتر عبد الحسین زرین‌کوب.با کاروان حله

۱۱-دکتر سادات ناصری:حواشی آتشکده آذر ذیل صائب

۲۱-پروفسور عبد الغنی میرزایف:مجله وحید سال پنجم سال پنجم شماره مسلسل ۹۵

(۱)-حواشی آتشکده-ص ۴۲۱

درباره نویسنده